FACE T(W)O - the production

web_PPP_05_09_22_s7036©JenniferRohrbacher

Sibiu, Romania
21 June 21:30

dress rehearsal:
20 June 21:30

LINK to our partner in Sibiu

INSTAGRAM

LIVESTREAM

SONDAJ/SURVEY

Thoughts and questions about the content of the production

So what happens when we humans create a different world for ourselves – a better one?
A freer one ?
But better for whom and free for whom?
Do we still decide for ourselves?
Do we choose our own bubble or are we assigned to a bubble via cookies and other tracking methods?

Gânduri și întrebări despre conținutul producției

Deci ce se întâmplă când noi, oamenii, ne creăm o lume diferită – una mai bună? Una mai liberă? Dar mai bună pentru cine și liberă pentru cine? Mai decidem noi înșine? Ne alegem propria bulă sau ne este alocată o bulă prin intermediul cookie-urilor și al altor metode de urmărire?
Continuamos a decidir por nós próprios?

Escolhemos a nossa própria bolha ou somos atribuídos a uma bolha através de cookies e outros métodos de rastreio?

web_PPP_09_09_22_R6625©JenniferRohrbacher
web_PPP_01_09_22_z9635©JenniferRohrbacher

European project

People Power Partnership (PPP) is a so-called large cooperation project within the Creative Europe Programme of the EU Commission. Every year, partner institutions can join forces and submit concepts in the different categories (small: at least 3 partners from 3 countries, medium: at least 5 partners from 5 countries, and large, at least 10 partners from 10 countries). (In our case there are 14 partners from 11 countries).
These are evaluated by an independent jury of experts and about 10-15% of the applications are accepted.

Proiect european

People Power Partnership (PPP) este un așa-numit proiect de cooperare de mari dimensiuni în cadrul Programului Europa Creativă al Comisiei Europene. În fiecare an, instituțiile partenere pot colabora și pot depune propuneri de proiecte în diferite categorii (proiecte mici: cel puțin 3 parteneri din 3 țări, medii: cel puțin 5 parteneri din 5 țări și mari: cel puțin 10 parteneri din 10 țări). (În cazul nostru, există 14 parteneri din 11 țări). Acestea sunt evaluate de un juriu independent de experți și aproximativ 10-15% din aplicații sunt acceptate.

104 young dancers with experience in urban dance forms from 13 different European cities – eight per city – have been selected since 2021. They have been working together for several weeks in Freiburg. After the premiere, this FACE T(W)O toured throughout Europe, namely to each of the dancers‘ hometowns and will be this week a part of the festival temporada alta, with dancers from 11 European countries.

104 tineri dansatori cu experiență în forme de dans urban din 13 orașe diferite din Europa – opt din fiecare oraș – au fost selectați începând din 2021. Aceștia au lucrat împreună timp de câteva săptămâni în Freiburg. După premieră, spectacolul FACE T(W)O a făcut un turneu prin Europa, ajungând în fiecare dintre orașele natale ale dansatorilor și va fi săptămâna aceasta parte a festivalului FITS 2024, cu dansatori din 11 țări europene.
web_PPP_10_09_22_s2te085©JenniferRohrbacher
web_PPP_12_08_22_s7145©JenniferRohrbacherFoto©JenniferRohrbacher

Dansul

Dansul este limbajul universal pe care se bazează proiectul nostru și care leagă profund cei peste 100 de dansatori în moduri diferite. Înțelegem dansul ca un limbaj al mișcării care depășește stilurile individuale de dans. Dansul este expresia fizică, schimbul și rezonanța, fie individual, fie în grup.

Dansatorii noștri nu provin doar din țări și culturi diferite, ci și din experiențe diverse de dans. Am ales în mod conștient această diversitate și o folosim ca pe un dispozitiv stilistic. Dorim să arătăm limbaje individuale ale mișcării și să invităm dansatorii să își găsească propria expresie în procesul de repetiție, precum și pe scenă, și să depășească ceea ce le este familiar. Cei doi coregrafi ai noștri, Janis Putnins și Kien Trinh, au origini diferite și, prin urmare, creează ceva complet nou prin inspirația pe care și-o oferă reciproc. Nu doar amestecul limbajului lor propriu de mișcare, ci și creația bazată pe concepția unică a scenei, o viziune fragmentată de sus, constituie o provocare și o dezvoltare pentru coregrafi și dansatori. Coregrafiile și ideile scenice ale coregrafilor, pe de o parte, și creația participativă, pe de altă parte, duc la diversitatea și incluziunea care reflectă nu doar dansatorii și echipa noastră artistică, ci și principiile noastre teatrale și de producție: Spargerea tiparelor stabilite și deschiderea spațiului pentru actualitate.

Dance

Dance is THE universal language that underlies our project and that connects the 100 dancers deeply in different ways. We understand dance as a language of movement that goes beyond individual dance styles. Not only the mixing of our own movement language, but also the creation with and on the basis of the unique stage set, a fragmented view from above, are a challenge and development for the choreographers and the dancers.
Choreographies and scenic ideas of the choreographers on the one hand and participatory creation on the other, result in the diversity and inclusion that reflects not only our dancers and artistic team, but also our theatre and production principles: Breaking well-worn patterns and making space for the current.

PPP_13_07_22_R6402©JenniferRohrbacher
web_PPP_12_08_22_R6846©JenniferRohrbacherFoto©JenniferRohrbacher

Stage Design

The stage concept of PPP has the major overarching theme of mirrors. In the first phase, this theme dealt predominantly with the personal reference and individual experience of this theme and the small mobile mirror objects travelled to the respective performance location. In the big production we use these objects again and combine them with a real analogue mirror above the stage area. The analogue mirror allows a different perspective through the reflection. Everything that happens on stage is also visible there. The audience can decide which perspective they want to take. In terms of content, we deal with the theme in relation to the mirroring of one’s own digital spaces, wishes and/or visions of a parallel digital world „the metaverse“.

Designul scenei

Conceptul scenei al PPP are ca temă principală oglinzile. În prima fază, această temă a abordat predominant referințele personale și experiențele individuale ale acestei teme, iar micile obiecte mobile cu oglinzi au călătorit la locul fiecărei reprezentații. În producția de mari dimensiuni, folosim din nou aceste obiecte și le combinăm cu o oglindă analogică reală deasupra zonei scenei. Oglinda analogică permite o perspectivă diferită prin reflexie. Tot ceea ce se întâmplă pe scenă este vizibil și acolo. Publicul poate decide ce perspectivă dorește să adopte. În ceea ce privește conținutul, abordăm tema în raport cu reflectarea propriilor spații digitale, dorințelor și/sau viziunilor unei lumi digitale paralele, „metaversul“.

Projektion

Projection is the connecting medium between the app and the stage set. The challenge was always to think on two levels. How does the stage look in the digital world and how does it look as a projection two-dimensionally on our analogue world. We decided to use voxels as texture and structure for all projections. These are the framework for the digital three-dimensional view in the app and at the same time the visual basis for the video projections. The theme of VR – virtuel reality – technology strongly influences our visual perception, which pretends to see something but to feel and experience it tactilely. The stage design is intended to create a similar perception through the different angles and perspectives. Spatial perception is questioned by the analogue mirroring of the stage action.

web_PPP_01_09_22_z9509©JenniferRohrbacher
web_PPP_05_09_22_s7210©JenniferRohrbacher

“Having a moving image under my feet is unusual already, interacting with its movement and being physically influenced by the visuals even more. During the piece the projection developes, transforms and creates diverse worlds under my feet. It shapes the laws of gravity and the environment I am moving in. I feel safe, standing on an island having a stable ground under my feet. Further I get thrown out in space as my island crashes and explodes. While surrendering in space and floating around, I can hold on to little pieces passing my way. Where does it guide me? What will happen next? For sure I know the line of the piece but having this dialogue with the visuals around me, evokes a true feeling of its impact on me. I react on what is happening to me which shapes my intention to move. It is a natural respond to outer influences which can not be controlled by me. There is no escape and I am fully involved. In a few scenes I actively look on the images and react on them, for instant while entering the bigger stage I follow the growing line on the floor, creating a path to my island. Or in the scene ‚Dreamland’ a light beam appears in front of me and invites me to move on it. In those moments I respond to what I see, however, in other scenes the choreography is not concentrated on us observing the visuals but we are moving as smaller elements in a bigger picture. Here I know the scenario around me but my awareness lays more in the connection with the other dancers and the dance itself.” – Cosima Dudel (Dancer)

web_PPP_05_09_22_s7074©JenniferRohrbacher

Proiecție

Proiecția este mediul de legătură între aplicație și decorul scenei. Provocarea a fost întotdeauna să gândim pe două niveluri. Cum arată scena în lumea digitală și cum arată ca proiecție bidimensională în lumea noastră analogică. Am decis să folosim voxeli ca textură și structură pentru toate proiecțiile. Aceștia constituie cadrul pentru vizualizarea tridimensională digitală în aplicație și, în același timp, baza vizuală pentru proiecțiile video. Tema realității virtuale (VR) influențează puternic percepția noastră vizuală, care pretinde că vede ceva, dar îl simte și îl experimentează tactil. Designul scenei este menit să creeze o percepție similară prin unghiurile și perspectivele diferite. Percepția spațială este pusă sub semnul întrebării prin oglindirea analogică a acțiunii scenice.

 „A avea o imagine în mișcare sub picioarele mele este deja neobișnuit, iar interacționarea cu mișcarea sa și a fi influențat fizic de vizuale, și mai mult. Pe parcursul piesei, proiecția se dezvoltă, se transformă și creează lumi diverse sub picioarele mele. Ea modelează legile gravitației și mediul în care mă mișc. Mă simt în siguranță, stând pe o insulă cu un teren stabil sub picioarele mele. Apoi, sunt aruncată în spațiu pe măsură ce insula mea se prăbușește și explodează. În timp ce mă predau spațiului și plutesc în jur, mă pot agăța de mici bucăți care trec pe lângă mine. Unde mă ghidează? Ce se va întâmpla în continuare? Știu cu siguranță linia piesei, dar având acest dialog cu vizualele din jurul meu, evocă un sentiment real al impactului său asupra mea. Reacționez la ceea ce mi se întâmplă, ceea ce îmi modelează intenția de a mă mișca. Este un răspuns natural la influențele externe care nu pot fi controlate de mine. Nu există scăpare și sunt complet implicată. În câteva scene, privesc activ imaginile și reacționez la ele, de exemplu, în timp ce intru pe scena mai mare, urmez linia care crește pe podea, creând un drum către insula mea. Sau în scena ‚Țara Viselor‘ un fascicul de lumină apare în fața mea și mă invită să mă mișc pe el. În acele momente, răspund la ceea ce văd, însă în alte scene, coregrafia nu se concentrează pe noi observând vizualele, ci ne mișcăm ca elemente mai mici într-un tablou mai mare. Aici cunosc scenariul din jurul meu, dar atenția mea este mai mult în conexiunea cu ceilalți dansatori și cu dansul în sine.“ – Cosima Dudel (Dansatoare)